női szakasz!nascarbloggerjáték az élet!adni jó!jó játék!
Egyéni keresés
hirdetés

"Az in­ter­ne­tet hasz­ná­ló szá­mí­tó­gé­pek min­den tranz­ak­ci­ó so­rán meg­ad­ják IP-­cí­mü­ket, a­mi ré­vén el­vi­leg be le­het a­zo­no­sí­ta­ni az a­dott gép he­lyét és tu­laj­do­no­sát, il­let­ve egy a­dott gép­pel vég­zett te­vé­keny­sé­gekről sok in­for­má­ci­ót le­het gyűj­te­ni."